Saltar apartados

DCARN

Eleccions a Consell de Departament

Calendari electoral

S'obri període d'eleccions parcials per a formar part del Consell de Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals amb la publicació del calendari electoral.

Exposició, Adscripció i Reclamacions al Cens Provisional

Exposició

S'obri el termini d'exposició pública del cens electoral provisional dels membres electius no nats que formen part del Consell de departament:

  • Personal Docent i Investigador no Doctor sense vinculació permanent i Personal Investigador en formació.
  • Personal d'Administració i Serveis.
  • Estudiants.
  • Electors que pertanyen a més d'un col·lectiu

Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte l'article 21.1 del Reglament Electoral de la Universitat, els articles 39.2 i 41.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, aplicables supletòriament, i el contingut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Comissió Electoral del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, ha acordat que la publicació dels censos es faça sense la dada del DNI, en el tauler d'anuncis col·locat a aquest efecte en el vestíbul de la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals. Si algun dels censats vol confirmar aquesta dada pot sol·licitar-ho en la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, seu de la Comissió Electoral.

 

Adscripció

S'inicia el termini d'adscripció a un cos o circumscripció electoral per als electors que en pertanguen a més d'un. Les persones que apareguen inscrites en més d'una circumscripció, hauran de comunicar a la Comissió Electoral l'adscripció a aquella en la qual desitgen exercir el dret de sufragi. Per a això, hauran d'emplenar l'imprès de sol·licitud d'adscripció i lliurar-lo en la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, en horari de 09.00 a 14.00 h.. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds és del 25 a 29 de novembre de 2019.

En cas de no presentar cap sol·licitud en els terminis previstos, la Comissió Electoral assignarà d'ofici als qui es troben en aquesta situació, a la circumscripció menys nombrosa a la qual pertanguen, d'acord amb el que disposa l'article 7.3 del Reglament de Règim Intern del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

El llistat d'electors adscrits a més d'un col·lectiu es podrà consultar en el tauler d'anuncis situat en el vestíbul de la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

Reclamació

Les persones que hagen de formular una reclamació contra el cens per no figurar-hi inscrits o bé, perquè les seues dades no són correctes o per alguna altra circumstància, han de dirigir la reclamació, al President de la Comissió Electoral, emplenant l'imprès normalitzat de sol·licitud i lliurar-lo en la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, en horari de 09.00 a 14.00 h. El termini de presentació d'aquestes reclamacions és del 25 al 29 de novembre de 2019.

Publicació del cens definitiu

El 2 de desembre de 2019 es publica el cens definitiu dels membres electius no nats que formen part del Consell del Departament:

  • Personal Docent i Investigador no Doctor sense vinculació permanent i Personal Investigador en formació.
  • Personal d'Administració i Serveis (PAS).
  • Estudiants.

Així mateix es publica el nombre de representants al Consell del Departament que correspon a cada circumscripció segons l'article 6 del Reglament de Règim Intern del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

Presentació de candidatures

Del 3 al 10 de desembre de 2019 s'obri el període de presentació de candidatures per a la representació en el Consell de Departament de Personal Docent i Investigador no Doctor sense vinculació permanent i Personal Investigador en formació, Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Estudiants. Les candidatures es podran presentar, de manera individual o per agrupació, a través dels impresos existents i es lliuraran en la Secretaria del Departament de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. o a través del correu electrònic: dcarn@ua.es

Els impresos són:

Als impresos s'adjuntarà còpia del DNI. En el cas de les candidatures agrupades, s'adjuntarà el DNI del representant i el de cadascun dels components de la candidatura que conformen l'agrupació.

Proclamació provisional de candidatures

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Comissió Electoral després de comprovar que els candidats no incorren en alguna causa d'inelegibilitat o exclusió, acorda efectuar la proclamació provisional de les candidatures i s'inicia el període de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats.

El termini de reclamacions és del 17 al 19 de desembre de 2019, tots dos inclusivament, de 9.00 a 14.00 h. Es podrà presentar la instància normalitzada en la Secretaria del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals o a través del correu electrònic dcarn@ua.es

Proclamació definitiva de candidatures

Finalitzat el termini de reclamació contra l'acte de proclamació provisional de candidatures, si no se n'ha presentat cap reclamació, s'acorda publicar la proclamació definitiva de candidatures.

 

Proclamació definitiva de candidats electes

La Comissió Electoral, reunida en sessió de 29 de gener de 2020, informa que el nombre de candidatures presentades per a formar part del Consell de Departament ha sigut igual o inferior al nombre de representants a triar en cadascun dels col·lectius, per la qual cosa s'acorda la proclamació definitiva de candidats electes, d'acord amb el Reglament de Règim Intern del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals en el seu article 9.3 que fa referència al procediment electoral.

Aquesta publicació dóna per finalitzat el procés electoral. Contra aquesta proclamació es podrà presentar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà del present acte.

 

Eleccions 2017Director Departament

 

Proclamació provisional de candidats

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a director del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals s'han rebut les següents candidatures:

Santos Rojo Velasco

 

Proclamació provisional candidat electe

Després de l'escrutini de la votació del dimarts 23 de maig de 2017 queda proclamat provisionalment com a candidat electe a director del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, Sr. Santos Rojo Velasco.

Contra aquesta proclamació es pot formular reclamació davant la Comissió Electoral del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals en el termini de dos dies lectius des de la data (dies 24 i 25 de maig de 2017). La reclamació s'ha de dirigir a la Comissió Electoral i presentar-se en la Secretaria del departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, mitjançant la instància normalitzada disponible en aquesta Secretaria.
La comissió electoral
Proclamació definitiva de candidat electe

Finalitzat el procés eléctoral queda proclamat definitivament com a director del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals, Sr. Santos Rojo Velasco.

 

 

Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3740

Fax: (+34) 96 590 3815

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464